KLOCKARS, Petter


(1752–1814)


Bonde, riks- och lantdagsman


Petter Klockars var av bondesläkt. Hela sitt liv brukade han jorden på sitt hemman i Nykarleby socken. Som tvåspråkig läs- och skrivkunnig nämndeman hade han böndernas förtroende i sin hemtrakt och deltog i riksdagen i Norrköping 1800 och i lantdagen i Borgå 1809. Vid det senare tillfället hade han av kejsaren utsetts till bondeståndets talman.

 

Petter Klockars hörde till en bondesläkt som i generationer bott på samma ort. Fadern dog när Petter var tio år gammal. Modern, med fyra små barn att försörja, fick då ta hand om gården. Hon gifte om sig 1770, men den då myndige Petter tog uppenbarligen ganska snart hand om gården. Klockars hemman, som var beläget i Nykarleby kyrkby, hörde till traktens mest välbärgade; karaktärsbyggnaden var uppförd i två våningar, och år 1807 skattade man för 17 fönster, det tredje största antalet i hela socknen.


 

Petter Klockars hade inte gått i skola, men han var läs- och skrivkunnig och därtill tvåspråkig. Som nämndeman blev han känd bland bondebefolkningen i häradet, och därför blev han även vald till representant i bondeståndet vid riksdagen i Norrköping 1800. Där var han bl.a. medlem av bevillningsutskottet. Tillsammans med några andra författade han bl.a. en petition om att tillstånd för hembränning måtte beviljas för ett par veckor varje vår, för att man inte hade någon annan användning för en del av säden. Klockars deltagande i riksdagen var säkert en bidragande orsak till att han 1801 hedrades med titeln häradsdomare. Han var även känd för sitt belevade manér och för att han bar den av Gustav III införda nationella dräkten; båda två erinrade om hans representation vid riksdagen.


 

I början av 1809 var Klockars medlem som bonderepresentant för Vasa län i den s.k. Finska deputationen, som sammanträdde i S:t Petersburg. Som representant för bondeståndet i Vasa län var Klockars också vid samma tid medlem av en deputation som till kejsar Alexander I överlämnade en klago- och böneskrift i vilken man önskade skattelättnader för de orter som drabbats hårt av kriget, såsom Vasa, Nykarleby och Kristinestad.


 

Klockars bana som representant för sitt stånd fortsatte vid Borgå lantdag 1809, då kejsaren utsåg honom till talman för sitt stånd. Någon mer synlig roll kom han inte att inta under lantdagen, men sina åligganden klarade han med glans. Särskilt hans tal vid ståndets första och sista sammanträde i rikssalen samt talet efter det att kejsaren avgett sin regentförsäkran, visar att han insett vikten av det uppdrag som tilldelats honom.


 

Ilkka Teerijoki


 

Petter Klockars, född 16.5.1752 i Nykarleby socken, död 23 eller 27.1.1814 i Nykarleby socken. Föräldrar hemmansägaren Per Mattsson Klockars och Maria Bergdahl. Gift 1772 med Susanna Johansdotter, 1804 med Maria Hansdotter Rosenlund.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. W. Backman, Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565−1935 (1936).


 

BILDKÄLLA. Klockars, Petter. Teckning efter R.W. Ekman. Museiverket.