KIVIRIKKO, Kari


(1937– )


Medicinsk forskare, akademiprofessor


Kari Kivirikko har forskat i kollagenets ämnesomsättning och är internationellt en av de mest framstående forskarna i ämnet. Hans långsiktiga grundforskning har också lett till att medicinskt intressanta tillämpningar har utvecklats. Kivirikko har haft många vetenskapliga förtroendeuppdrag i hemlandet och utomlands.

 

I Kari Kivirikkos släkt finns det doktorer i fyra släktled. Hans farfar, naturvetaren Kaarlo Eemeli Kivirikko, skrev många betydande läroböcker och erhöll hederstiteln professor. Hans far Kaarlo Kivirikko var medicine och kirurgie doktor och blev även hedersprofessor.


 

Kari Kivirikko blev student 1954 i Seinäjoki och började därefter studera medicin vid Helsingfors universitet. Redan under sitt andra studieår intresserade han sig för forskning. Hans professor Paavo Simola uppmuntrade honom att undersöka amino­syran hyd­roxi­prolin, som ingår i vissa proteiner. Kivirikko började därmed forska i kroppens vanligaste protein, kollagen. Eftersom det inte fanns andra forskare inom detta område i Helsingfors forskade han på egen hand vid institutionen för medicinsk kemi. I snabb takt utbildade han sig till läkare och avlade examen 1960, disputerade 1963 och blev specialist i klinisk kemi tre år senare.


 

Kivirikkos postdoktorala utbildning i Darwin Prockops forskargrupp vid University of Pennsylvania i Förenta staterna 1965–1967 ledde till ett nära sam­arbete och årliga arbetsbesök på Prockops institution. Senare har också många andra yngre finska forskare fått vidareutbildning i Prockops grupp. För sina förtjänster som handledare av finska forskare utnämndes Prockop till hedersdoktor vid Uleåborgs universitet 1983, och han fick den finländska hederstiteln akademiker 1990. När Kivi­rikko återvände från USA verkade han som laboratorieläkare vid barnklinikens laboratorium vid Helsingfors universitetssjukhus 1967–1970. De första av de elever som arbetat med honom disputerade kring 1970, bl.a. Ossi Laitinen, som blev Finlands första professor i reumatologi, och Jouni Uitto, som har blivit en av världens ledande derma­tologer.


 

Som 33-åring utnämndes Kivirikko till professor i medicinsk kemi vid Uleåborgs universitet, dit han flyttade 1972. Genom sin entusiasm och målmedvetenhet åstadkom han en aktiv vetenskaps- och utbildningsmiljö, och kollagenforskningen blev institutionens huvudsakliga forskningsinriktning. Kivirikko var 1976–1983 forskarprofessor vid Finlands Akademi och utnämndes till permanent akademiprofessor 1988. Verksamheten ledde till att den första forskningsenheten finansierad av Finlands Akademi grundades 1982. Till enheten hörde i början också en grupp ledd av Kivirikkos elev Leena Palotie; gruppen flyttade sedermera över till Folkhälsoinstitutet i Helsingfors. År 2000 blev enheten för kollagenforskning en av forskningens toppenheter på riksnivå, den enda vid Uleåborgs universitet. Till toppenheten hörde förutom Kivirikkos arbetsgrupp också grupper ledda av hans elever Taina Pihlajaniemi och Leena Ala-Kokko.


 

Kollagenet är en av intercellularsubstansens, d.v.s. bindvävens, viktigaste beståndsdelar och finns så gott som överallt i kroppen. Kari Kivirikko är en av världens ledande specialister på kollagensyntesen och hur de enzymer som behövs för den fungerar. Under sin forskarbana har han utrett hydroxiprolinets centrala betydelse för kollagenets hållbarhet, liksom medicinska tillämpningar av regleringen av kollagen­omsättningen vid fibrotiska sjukdomar. Genom detta har det blivit tydligt att kollagenforskningen har en vidare biologisk betydelse bland annat vid bearbetning av utsöndrade proteiner.


 

Kivirikko har i internationella vetenskapliga tidskrifter och böcker publicerat närmare 300 originalarbeten eller översikter i ämnet. De många betydande priser som han har fått är bevis på den uppskattning han röner i den vetenskapliga världen. Kivirikko har haft många förtroendeuppdrag: som Finlands representant i förvaltningsrådet för Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), vars ordförande han var 1994–1996, i Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC) och i Anders Jahres prisnämnd. Han har haft avgörande betydelse för forskningen vid Finlands första s.k. biocentrum, Biocenter Oulu, vid Uleåborgs universitet.


 

Det finns många tillämpningar av kollagenet både som biomaterial och läke­medel. Kivirikkos grundforskning har lett till många innovationer och han tillhör grundarna av det amerikanska företaget FibroGen Inc, som utvecklar läkemedel mot fibros samt rekombinant kollagen. I Uleåborg har tack vare detta företagssamarbete ett dotterbolag grundats, FibroGen Europe, vars målsättning är att för marknaden producera gentekniskt framställt kollagen som härstammar från människan.


 

I den enhet som leds av Kari Kivirikko har sammanlagt 52 doktorer utexaminerats 1976–2000, och ett stort antal avhandlingar är under arbete. Femton av hans elever har utnämnts till professorer antingen i Finland eller utomlands. Kivirikko har således i Finland etablerat en gedigen tradition inom kollagenforskningen. Med sitt ljusa och optimistiska sinnelag har han en uppmuntrande inverkan på andra. Dessutom har han alltid varit intresserad av eleverna och haft tid att hjälpa dem. Kivirikkos ingående kunskaper inom sitt forskningsområde och hans hjälpsamhet har på ett betydande sätt stött mången forskares arbete. Hans dotter Sirpa Kivirikko har fortsatt inom medicinen och disputerade till medicine doktor 1996.


 

Taina Pihlajaniemi


 

Kari Ilkka Kivirikko, född 2.1.1937 i Helsingfors. Föräldrar professorn Kaarlo Eemeli Kivirikko och sjuksköterskan Maija-Liisa Nyman. Gift 1959 med teckningsläraren Kirsti Sofia Toivanen.


 

PRODUKTION. Hydroxyproline-Containing Fractions in Normal and Cortison-Treated Chick Embryos (1963) samt ca 300 vetenskapliga artiklar om kollagen.


 

BILDKÄLLA. Kivirikko, Kari. Foto: Keräsen kuvaamo, 1982. Uusi Suomis bildarkiv.