BROMMELS, Jarl


(1921–2007)


Direktör för Folkhälsan, socialråd


Socialrådet Jarl Brommels verkade 1950–1981 som verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan i svenska Finland. Han organiserade det splittrade föreningsfältet till ett enhetligt nät av regionala och lokala föreningar. Under Brommels ledning växte Folkhälsan till en betydelsefull folkhälsoorganisation, som ägnar sig åt preventivt upplysningsarbete men också erbjuder en ansenlig mängd tjänster.

 

Jarl Brommels växte upp i Närpes, där hans far Albert Brommels var folkskollärare. Fadern skrev artiklar i tidningarna, liksom kåserier under signaturen Post-Janne, och representerade Svenska folkpartiet i riksdagen. Jarl Brommels intresserade sig tidigt för samhällsfrågor och gav prov på sin föreningsaktivitet redan under studietiden, då han var skattmästare vid Åbo Akademis studentkår. Efter att ha blivit politices kandidat 1947 tjänstgjorde han några år som sekreterare i Svenska Finlands folktingsfullmäktige. År 1950 övergick han från detta uppdrag till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland.


 

Vid denna tid var Folkhälsan en organisation av olika lokalföreningar med 47 anställda. Under Brommels tid expanderade Folkhälsan avsevärt. Han skapade en landskapsbaserad distriktsorganisation för att effektivt kunna stödja de 81 lokalföreningarnas verksamhet. Han följde med sin tid och svarade snabbt på nya utmaningar. Verksamheten expanderade så att Brommels tjänst 1968 ändrades från verksamhetsledare till verkställande direktör. När han 1981 gick i pension hade Folkhälsan 280 anställda, 170 av dem vid centralorganisationen i Helsingfors. I Brommels ledarskap förenades lugn, hjärtevarm humor och omsorgsfull byråkrati.


 

Brommels var 1956–1973 medlem av styrelsen för Centralförbundet för fadderortsverksamheten Finland-Sverige, som stödde folkhälsoarbetet och aktiviteterna i daghem och lekskolor, anordnade simskolor och liknande. Folkhälsan erhöll också bidrag från Sverige för anskaffning av skärgårdsfartygen Lyckoslanten och Gullkronan 1948 respektive 1951. Ombord på de så kallade hälsobåtarna fanns en ambulerande hälsocentral, rådgivning, en tandklinik och en miniatyrröntgenapparat. Fadderortsverksamheten omvandlades under 1950-talet till kultursamarbete.


 

Under 1970-talet koncentrerades verksamheten alltmer till det preventiva folkhälsoarbetet och direkt hälsofrämjande. Man grundade Folkhälsan-Kansanterveys Ab, som publicerar upplysningsmaterial för kommunernas behov. Brommels ledde bland annat kampanjer för trafiksäkerhet, tobaksupplysning samt för samarbete mellan hem och skola. Man förde till exempel redan 1969 en kampanj för en hälsosam miljö. Brommels ansåg själv sin viktigaste insats vara den 1974 grundade habiliteringsavdelningen vid Folkhälsans barnavårdsinstitut, vid vilket svenskspråkiga barnavårdare utbildats sedan 1933. En poliklinik för utvecklingsstörda barn har upprätthållits med medel från Luciainsamlingarna sedan slutet av 1950-talet. År 1963 öppnades vid Barnavårdsinstitutet den första vårdavdelningen för cp-barn, där dessa barn också kan gå i skola. Avdelningen utvidgades småningom, och i början av 1980-talet svarade den för hela den svenskspråkiga befolkningens behov.


 

Jarl Brommels hade dessutom förtroendeuppdrag inom fadderortsrörelsen, Penningautomatföreningen och andelslaget Elanto. Brommels gav under sin pensionärstid ut fyra böcker om Folkhälsans historia samt en släktutredning. Han vistades gärna i skärgården under sin fritid. Släktens traditioner förs vidare inom Folkhälsan, där hans brorson professor Mats Brommels verkar som ordförande.


 

Aura Korppi-Tommola


 

Jarl Henrik Brommels, född 20.1.1921 på Bergö, död 21.12.2007 i Helsingfors. Föräldrar folkskolläraren, riksdagsledamoten Albert Brommels och Anna Stenfors. Gift 1946 med redaktören, filosofie magister Hedvig Marianne Klingstedt.


 

PRODUKTION. Österbottnisk folkhälsa 1921–1956–1985 (1985); Åboländsk folkhälsa 1921–1956–1986 (1986); Nyländsk folkhälsa 1921–1956–1987 (1987); Sverige hjälpte oss. Fadderortsrörelsen och svenska Österbotten 1942–1980 (1991); Åländsk folkhälsa 1922–1932–1992 (1992); Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels (1998).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. A.-G. Steinby, Sjuttiofem år för Folkhälsan. Samfundet Folkhälsan 1921–1996 (1998); Folkhälsan 4/1980; Födelsedagsintervjuer i Hufvudstadsbladet 19.1.1971, Åbo Underrättelser 20.1.1981; och Östra Nyland 19.1.1971.


 

BILDKÄLLA. Brommels, Jarl. Foto: Lis Carpelan, 1971. I privat ägo.