WAHREN, Axel Wilhelm


(1814–1885)


Industriidkare


Axel Wilhelm Wahren, grundare av bomullsfabriken i Forssa och i förlängningen hela Forssa stad, var en av de första moderna industriidkarna i Finland. Han var en före­gångare när det gällde såväl produktion som finansiering och marknadsföring. De finansieringsproblem som Wahren länge drogs med inom sin affärsverksamhet kompen­serade han med idoghet, envishet, samt goda släkt- och affärsförbindelser.


 

Axel Wilhelm Wahren föddes i en judisk köpmansfamilj i Stockholm. Det gav honom ett gott utgångsläge som industriman, eftersom flera av hans släktingar var verksamma i olika uppgifter inom textilindustrin. Farbrodern Jakob Hirsch Wahren hade grundat en klädesfabrik i Norrköping, och morbrodern å sin sida ägde ett färgeri, där Wahren gick som lärling. Aderton år gammal begav sig Wahren på en treårig gesällvandring i Sverige, Tyskland och Mellaneuropa. Efter återkomsten till Sverige 1836 inledde han sin bana som industriman genom att arrendera morbroderns färgeri.


 

I början av sin bana stötte Wahren på motgångar, för färgeriet råkade i ekonomiskt bryderi och Wahren blev själv svårt skuldsatt. Möjligheterna till en verksamhet inom affärslivet såg ut att ha gått om intet, men släktingarna ordnade det så att han fick en ny chans. Wahren flyttade till Finland där han med ekonomiskt stöd från släktingar 1838 arrenderade Jockis klädesfabrik. För att säkra sin affärsverksamhet, som i Finland inte var tillåten för judar, konverterade han till den evangelisk-lutherska tron när han 1839 ingick äktenskap med den österrikiska vinhandlardottern Emilia Klebek. Sin hustru hade Wahren lärt känna när han ledde färgeriet Sääf i Bielitz i Österrike 1833–1835.


 

Som klädesfabrikör var Wahren osedvanligt kunnig, vilket gjorde det möjligt för honom att överta fabriken i Jockis. Ägaren, kapten Josef Bremer, hade nämligen inte lyckats hitta någon annan duglig arrendator. Wahren moderniserade fabriken och gjorde den åter till landets ledande i branschen. Den blev en modern produktionsanläggning även med europeiska mått mätt. Trots yrkesskickligheten var problem med betalningen nära att återigen bli Wahrens fall. När betalningarna från kunderna dröjde, måste han förhala och sovra bland utbetalningarna till leverantörerna. Situationen lättade när kundernas växlar kunde bytas till pengar genom diskontering i Finlands Bank. Wahren var även en skicklig marknads­förare och inrättade ett försäljningsnätverk med lokal- och distriktsrepresentanter för företaget över hela landet. Han försökte även få igång en export till Ryssland för Finlands textilindustri, som dittills hade varit inriktad på den inhemska marknaden.


 

Efter att ha klarat sig igenom den svåraste perioden i Jockis började Wahren utvidga affärsverksamheten. Härvid var han betjänt av sina förbindelser med vice ordföranden för senatens finansexpedition Lars Gabriel von Haartman, på vars rekommendation Wahren fick statliga lån för att finansiera expansionen. År 1847 anlade Wahren tillsammans med två affärskompanjoner Forssa bomullsspinneri i dåvarande Tammela socken. Maskinerna kom liksom spinnmästarna från England. Till att börja med hade fabriken 70 arbetare, 1852 var de uppe i 250.


 

Wahren utvidgade fabrikens produktion genom att 1855 anlägga ett ångdrivet bomullsväveri. Väveriet klarade sig bra tack vare tullreformen 1859 som underlättade exporten av bomullstyger till Ryssland. Väveriet på Viksberg blev en del av företaget 1859, då namnet byttes till Forssa Aktiebolag. Trots att Forssa bomullsfabrik också hade andra delägare än Wahren, låg ledningen av företaget i hans händer. Även Jockis klädesfabrik, som 1858–1859 flyttades till Tammerfors, omvandlades till ett aktiebolag. En grundlig omläggning av verksamheten i Oy Forssa Ab skedde 1861, då ett tygtryckeri inrättades och bomullstyger började färgas med hjälp av stentrycksprincipen. Inbördeskriget i Förenta staterna försvårade inledningsvis tillgången på råmaterial, men från 1867 kunde fabriken drivas med full kapacitet.


 

Wahren kan ses som en för sin tid före­dömlig brukspatron, som på många sätt påverkade livet i Forssa fabrikssamhälle. Han byggde en fabriksskola, kyrka, bibliotek och bostäder för sina arbetare och arrangerade dessutom kostnadsfri hälsovård för dem. Han utvecklade traktens infrastruktur genom att bygga vägar och broar samt inrättade en sjuk- och fattigkassa. År 1923 skiljdes Forssa från Tammela socken och blev en självständig köping. Wahren kan därmed med fog betraktas som grundaren av Forssa stad. Oy Forssa Ab gick senare, år 1934, samman med Finlayson.


 

Som välbärgad och respekterad fabrikör hade Wahren goda förutsättningar för insatser även inom den nya industrigren som på 1870-talet fick spridning i Finland, träförädlingsindustrin. Efter att ha skaffat sig bruksrättigheterna till Kuusan­koski fors med tillhörande strandområde i Kymmene älv fick Wahren 1872 tillstånd att på platsen bygga en fabrik för tillverkning av slipmassa. Han gick dock inte in i projektet ensam: Kymmene Aktiebolag som grundades följande år fick allt som allt åtta delägare. Wahren behöll endast en femtedel av aktierna i företaget. Han ställde sig heller inte i ledningen för fabriken, men såg till att den uppfördes. Nödvändiga kunskaper inhämtade han genom en resa i Mellaneuropa.


 

Det första årtiondet var ett svårt år­tionde för Kymmene Aktiebolag, men konjunkturuppgången i slutet av 1882 ledde till en förändring till det bättre. Wahren, som i inget skede förlorat sin tro på en bättre framtid för företaget, fick ännu före sin död se fabriken ha framgång. Wahren bidrog på ett avgörande sätt även till grundandet av Föreningsbanken i Finland.


 

Axel Wilhelm Wahren fick kommerserådstitel 1876 och adlades 1883.


 

Timo Herranen


 

Axel Wilhelm Wahren, född 10.12.1814 i Stockholm, död 28.8.1885 i Forssa. Föräldrar handlanden Hirsch Wilhelm Wahren och Beata Dorotea Lamm. Gift 1839 med Emilia Klebek.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. J. Ahvenainen, Paperitehtaista suuryhtiöksi. Kymi Osakeyhtiö vuosina 1918−1939 (1972); K. V. Kaukovalta, Tammerfors klädesfabriks historia 1797−1858, Jockis klädes­fabrik 1797−1858, A. I. Frietsch & Co 1858−1869, Tammerfors klädesfabriks aktiebolag 1869−1929 (1930); K. V. Kaukovalta, Tammerfors klädesfabrik a.b. 1797−1947. Festpublikation (1948); K. V. Kauko­valta, Forssan puuvillatehtaiden historia (1934); O. Niemi, Aksel Wilhelm Wahren. Toiminnan varhainen kausi Suomessa 1838−1852. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirja 33/1964; K. E. Palmén, A.W. Wahren. Finlandssvenska tekniker 2/1924; R. Peltovuori, Forssan historia (1993).


 

BILDKÄLLA. Wahren, Axel Wilhelm. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4961-1416928957567

 

Upp