Sökanvisningar

 

Genom att söka i fälten Efternamn och Förnamn kan du hitta artikeln om personen i fråga i BLF. Namn som inte har karaktär av släktnamn – regentnamn, farsnamn och olika slags binamn – skrivs i förnamnsfältet. För att hitta omnämnanden av en person, ort eller något annat i artikeltexten bör du däremot använda fältet Artikelns innehåll (fritext) längre ner.

Utöver namn- och fritextsökningen erbjuder formuläret en rad andra sökmöjligheter som kan kombineras fritt.

Sökningen i fältet Yrke, titel eller verksamhet bygger i huvudsak på de beskrivningar av personens verksamhet och insatser och som finns i artikelrubrikerna. Menyn Verksamhetsområde har sin grund i en indelning av personernas yrke, verksamhet eller ställning på en något högre abstraktionsnivå, utarbetad inom Kansallisbiografia och lätt modifierad för BLF:s behov.

Tidsperioderna motsvarar den indelning som låg till grund för den tryckta utgåvans banduppdelning. ”Svenska tiden” avser tiden från 1100-talet fram till 1809, ”ryska tiden” åren fram till Finlands självständighet 1917 och ”republiken” tiden efter detta. Principen har varit att personer placeras i den period då huvuddelen av den verksamhet de är kända för ägt rum.

Fälten vid Levde mellan gör det möjligt att hitta personer som levt under ett bestämt år eller något av åren under en viss period, t.ex. 1700–1710. Vill man hitta personer som levt under ett bestämt år skriver man samma årtal i båda fälten.

Vid Föddes mellan kan man söka personer utifrån deras födelseår. Lämnar man vänstra fältet tomt hittas personer som fötts före eller under det år som anges i högra fältet; lämnar man högra fältet tomt hittar man personer som fötts från det år som anges i vänstra fältet och framåt.

Vid Födelsedatum och Dödsdatum kan man fritt välja vilka av fälten man söker i. Fyller man t.ex. i de två första fälten men lämnar det sista tomt hittas personer födda eller döda ett visst datum, oavsett år. Fyller man i endast det sista fältet hittas personer födda eller döda under det angivna året, oavsett datum.

Man kan söka på födelse- och dödsorter både genom att skriva sökord i dessa fält och genom att välja i listorna över kommuner (för orter i Finland), landskap (för Finland och Sverige) och land. Sökningen på kommun bygger på den kommunindelning som gällde fram till början av 1960-talet, före de kommunsammanslagningar som gjorts därefter. För landskapens del används så långt som möjligt den nu gällande indelningen. Med ”avträdda områden” avses de områden i Karelen, i det forna Viborgs län, som överläts till Sovjetunionen i Moskvafreden 1940. Sökningen på land utgår i huvudsak från nutida stater och statsgränser; undantag har dock gjorts för Sovjetunionen. Även Livland och Kurland har använts i de fall där orten varit svår att placera enligt en nutida statsindelning.