GÖÖS, Karl Gustaf


(1837–1917)


Förläggare, pedagog


K. G. Göös var den första lektorn i gymnastik vid Jyväskylä seminarium och blev en banbrytare inom landets gymnastik­undervisning. Under 1870-talet övergick han allt mer till att bli affärsman, företagare inom förlagsbranschen och bokförläggare. Tillsammans med Alexander Georg Weilin grundade han ett företag som blev landets största boktryckeri och bokbinderi.

 

Karl Gustaf Göös avlade lärarexamen 1857 och blev sedan lärare vid den lägre elementarskolan i sin hemstad Nyslott. År 1858 flyttade han över till Helsingfors lyceum. K. G. Göös gjorde det till sin uppgift att befästa gymnastikens ställning i skolundervisningen, och då han 1861 fick rese­bidrag från staten begav han sig ut på en tvåårig studieresa. Göös bedrev studier i medicin och bekantade sig med undervisningen i fysisk fostran i Stockholm, Berlin, Leipzig och Zürich och förberedde samtidigt en handbok i gymnastik, anpassad till finska förhållanden.


 

Då Göös återvände till Finland utnämndes han 1863 till lektor i gymnastik vid det nygrundade seminariet i Jyväskylä. Denna tjänst innehade han till 1883. Kort efter att ha tillträtt utgav Göös den första­ handledningen för gymnastiklärare i Finland, Några ord om gymnastiken i våra skolor samt förslag till dess ändamålsenligare ordnande. År 1868 utkom en utökad utgåva på finska, Voimistelun harjoitusoppi kansakoulujen tarpeeksi (En övnings­lära i gymnastik för folkskolornas behov).


 

År 1867 ingick Göös äktenskap med Fanny John, föreståndarinna för Jyväskylä seminarium 1863–1867. Fru Göös var därefter föreståndarinna för Jyväskylä normalskola 1867–1874 som var seminariets övningsskola. Verksamheten vid Jyväskylä seminarium försvårades länge av bristen på finskspråkiga läroböcker och annan undervisningsmateriel. Många lektorer vid seminariet skrev därför grundböcker i sina egna ämnen, men det var svårt att hitta effektiva kanaler för tryckning och spridning av böckerna. De fåtaliga och i huvudsak svenskspråkiga förlagen var ännu på 1860- och 1870-talet inte speciellt intresserade av lärarhandledningar eller läroböcker för folkskolan, som ännu befann sig i sitt inledande skede. Den ini­tiativrike lektor Göös vände sig då till statsmakten i ärendet och föreslog grundandet av ett nytt företag för läromedel, med bidrag från staten. Hans anhållan bifölls; senaten beviljade Göös ett räntefritt statslån på 4 000 mark för att sätta igång verksamheten. Göös reste till Tyskland för att anskaffa nödig utrustning, och 1871 öppnade han en affär för läromedel, som genast från början gick bra i den livaktiga skol- och seminariestaden.


 

Befattningen som lektor samt den egna affärsrörelsen var inte nog för den energiske Göös. Han insåg att folkskoleväsendet, som hela tiden expanderade, inom kort skulle utgöra en gynnsam marknad för dem som producerade finskspråkiga läroböcker och annan skolmateriel. Som seminariestad utgjorde Jyväskylä ett idealiskt underlag för en växande affärsverksamhet, och Göös föreslog samarbete med stadens enda bokhandlare, Alexander Georg Weilin, lektor i ryska vid högre­ elementarskolan. Den gemensamma firman grundades 1872, då Weilins bokhandel och Göös affär för läromedel slogs ihop. Till företaget anslöts ett boktryckeri, som Göös tidigare hade varit delägare i.


 

Den första läroboken för den finska folkskolan förlade Weilin & Göös redan samma år som företaget grundades. På 1870-talet koncentrerade man sig i första hand på att utge läroböcker, men en riktig storsäljare blev dock J. F. Berghs Postilla, som utgavs 1875. Berghs stora prediko­samling trycktes i 10 000 exemplar, en upplaga som var synnerligen stor för den tiden, och den såldes slut på några år. För spridningen av postillan och läroböckerna var företagets eget nät av ombudsmän av största vikt. Det bestod främst av präster och folkskollärare och Göös hade en nyckelposition vid utvecklandet av nätverket. Även den kontinuerliga expansionen av företaget var Göös förtjänst. Alla nya och större affärstransaktioner måste han nämligen inleda med att först övertala den försiktige och konservative Weilin.


 

Under Göös ledning inriktade sig före­taget på 1880-talet allt mer målmedvetet på att utveckla boktryckeriet och bokbinderiet. Förläggarverksamheten blev lidande, och speciellt beträffande utgivningen av skönlitteratur var den affärsmässige Göös försiktig. Så blev till exempel debutanten Juhani Ahos manuskript liggande på hans skrivbord, med den konsekvensen att Aho i stället vände­ sig till den unge Werner Söderström. Räkenskapsböcker och kontorsmateriel för affärsvärlden blev jämte utgivning av psalmböcker och almanackor grunden för Weilin & Göös förlagsverksamhet under 1880-talet. Denna inriktning förstärktes genom företagets överflyttning till Helsing­fors 1883, då Göös blev verkställande direktör för Weilin & Göös, som nu blivit ett aktiebolag. I Helsingfors utvidgade Göös den tekniska sidan av företaget, och vid sekelskiftet 1900 hade bolaget landets största boktryckeri och bokbinderi.


 

K. G. Göös bevakade industrins intressen och deltog aktivt även i politiken. Han var bl.a. ordförande i Helsingfors hantverks- och industriförening 1885–1897, och ledamot av många statliga kommittéer och därtill representant vid två lantdagar. Som person var Göös en hetlevrad och driftig man och tolererade inte söl eller halvmesyrer. När hans hälsa sviktade vid sekelskiftet lämnade han omedelbart sin post, eftersom han inte ansåg sig kunna sköta den tillräckligt effektivt. År 1900 avgick han som verkställande direktör från det företag han grundat. Sina sista 17 år tillbringade han som jordbrukare i Janakkala.


 

Kai Häggman


 

Karl Gustaf Göös, född 2.5.1837 i Nyslott, död 19.11.1917 på Irjala i Janakkala. Föräldrar urmakaren David Giös och Margaretha Norring. Gift 1867 med Fanny John.


 

PRODUKTION. Några ord om gymnastiken i våra skolor samt förslag till dess ändamålsenligare ordnande (1864); Voimistelun harjoitusoppi kansakoulujen tarpeeksi (1868).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Osakeyhtiö Weilin & Göös Aktiebolag 1872−1947 (1947); A. Tiitta, Ajan ja tiedon taitaja. Weilin + Göös 1872−1997 (1997); WG 100. Oy Weilin + Göös Ab 1872−1972 (1972).


 

BILDKÄLLA. Göös, Karl Gustaf. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5111-1416928957717

 

Upp