SEUERLING, Carl Gottfried


(1727–1795)


Teaterdirektör


Den tyskfödde teaterdirektören Carl Gottfried Seuerling och hans teatersällskap var de första som framförde den dramatiska konstens klassiker runt om i Finland. Seuerling var en flitigt turnerande förmedlare av teaterkonsten. Han försmådde inte uppträdanden på mindre orter och på nordligare breddgrader där teatern på hans tid framstod som en nymodighet.

 

Teaterkonsten kom sent till Finland. De första föreställningarna var tyskspråkiga och anordnades 1735, möjligen som en följd av det expanderande kulturlivet i den nygrundade ryska huvudstaden Sankt Petersburg. Svenska skådespelare under ledning av Petter Stenborg uppträdde i Åbo 1761 och 1764, med ett målmedvetet grepp om sin uppgift.


 

Carl Gottfried Seuerling hade etablerat sig i Sverige 1760 som ledare för en svensk teatertrupp, som uppträdde under Petter Stenborgs privilegium. Det faktum att Seuerling ingått sitt andra äktenskap med Margaretha Lindahl, vars far och bror var framträdande skådespelare, underlättade sannolikt hans karriär. Till Åbo kom sällskapet första gången vintern 1767–1768. Uppgifterna om detta gästspel är få. De berör främst hyreskontraktet för teaterlokalen; repertoaren och truppens sammansättning är okänd. Det är dock känt att sällskapet fortsatte sin turné österut via Helsingfors, Borgå och Lovisa till Fredrikshamn, där man den 12 maj nekades tillstånd att uppträda.


 

Det saknas upplysningar om när en återfärd till Sverige skulle ha ägt rum, men 1778 återkom sällskapet till Åbo. Då skrevs medlemmarna in i församlingens nattvardsbok. Från 1780 finns uppgifter om föreställningar i Helsingfors och Uleåborg; i Uleåborg antecknade Frans Mikael Franzén att han sett ett uppförande av Shakespeares Romeo och Julia. Även för åren 1786, 1789 och 1792 finns uppgifter om Seuerlings verksamhet i Finland, men närmare detaljer om truppens framträdanden saknas.


 

Carl Gottfried Seuerling avled i Örebro våren 1795. Teaterdirektörens eftermäle är något motstridigt: i bevarade anekdoter framstår han å ena sidan som en närmast löjlig figur med stark tysk brytning. De primitiva förhållanden under vilka hans föreställningar gavs ledde också ofta till komiska förvecklingar. Å andra sidan var hans teaterverksamhet otvetydigt en kulturgärning, eftersom pjäser av Shakespeare, Calderón, Molière, Racine, Holberg, Voltaire och Lessing för första gången gjordes tillgängliga för allmänheten i Finland. Hans teatertrupp gjorde sig känd över stora delar av landet, med små som stora insatser.


 

Även några innovationer kan fogas till teaterdirektörens meritlista: scenen reserverades för skådespelarna – publiken fick hålla till godo med åskådarbänkarna – och man började nyttja affischer för att annonsera framträdandena. Den första teaterannonsen i Finland trycktes i Åbo Tidningar den 8 oktober 1792. Seuerling lyckades även trygga sin egen ekonomi. Detta framgår inte minst av att Seuerling kunde förvärva en ståtlig tvåvåningsbyggnad i Örebro. I jämförelse därmed kännetecknades konkurrenternas banor ofta av obetalda räkningar och konkurser.


 

Änkan Margaretha Seuerling blev dock 1803 tvungen att sälja huset i Örebro och bege sig ut på turné med teatertruppen igen. Det förefaller som att hennes egen verksamhet då nästan helt inriktades på Finland. Gästspel anordnades ända till 1813, då Carl Gustaf Bonuvier övertog ledningen för sällskapet. Margaretha Seuerling hade som kvinnlig direktör uppenbara svårigheter att hävda sig gentemot myndigheternas krav; i Åbo fick hon 1810–1811 sitta på gäldstugan. Hon upprätthöll dock traditionerna efter förmåga. Under gynnsammare förhållanden slog sig Margaretha Seuerling till sist ner i Helsingfors, där hennes utkomst tryggades av den pension som hon hade beviljats av den ryska änkekejsarinnan.


 

Sven Hirn


 

Carl Gottfried Seuerling, född 1727 i Ortrand i Sachsen, död 14.5.1795 i Örebro. Gift 1749 med Maria Ekman, f. Heidensköld, 1769 med skådespelerskan Margaretha Lindahl.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. E.-M. von Frenckell, Offentliga nöjen och privata I (1943); E.-M. von Frenckell, Comoedie directeuren Carl Gottfried Seuerling och dess hustru Theater directeurskan Margaretha Seuerling (1953); E.-M. von Frenckell, Seuerling. Genos 27 (1956); M.-L. Lindkvist, Teaterfamiljen Seuerling-Lindahl och litteraturen kring dem. Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner 37 (1971); B. Schöldström, Seuerling och hans ”comoedietroupp”. Ett blad ur svenska landsortsteaterns historia. Stockholm (1889); M. Weckström, Anteckningar rörande teatern i Finland (1864).


 

BILDKÄLLA. Seuerling, Carl Gottfried. Silhuett. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden (2008).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5262-1416928957868

 

Upp