af FORSELLES, Jenny


(1869–1938)


Lantdagsledamot, litteraturhistoriker, pedagog


Jenny af Forselles hörde till de kvinnor som i slutet av 1800- och början av 1900-talet fått högre utbildning och ville åstadkomma förändringar i samhället. Dessa kvinnor tog steget in i offentligheten men stod på grund av sin uppfostran främmande för de mera hårdföra formerna av politisk verksamhet. Därför verkade de i gränslandet mellan det offentliga och det privata.

 

Jenny af Forselles var en av de första kvinnorna i Finland som fick akademisk utbildning. Hon avlade studentexamen 1896, filosofie magisterexamen 1900 och filosofie doktorsexamen 1904. Hennes doktorsavhandling i litteraturvetenskap var den första biografin över 1700-talslitteratören och Åbopoeten Abraham Niclas Clewberg, som gjorde karriär på flera områden i det gustavianska Sverige för att senare upphöjas i friherrligt stånd med namnet Edelcrantz. Det litterära intresset fick sin fortsättning då af Forselles redigerade Elias Lönnrots svenska skrifter, som publicerades i flera delar av Svenska litteratursällskapet i Finland 1908–1911.


 

Sitt egentliga livsverk utförde Jenny af Forselles som lärare, redaktör, politiker och kvinnosakskvinna. Dessutom representerade hon Svenska folkpartiet (SFP) vid lantdagarna 1909, 1911, 1914 och 1917 under storfurstendömets sista tid. I lantdagen var hon medlem av kulturutskottet, ett uppdrag hon var kvalificerad för genom sin utbildning och sitt yrke. Men hon trivdes inte i lantdagens manliga värld, och efter självständigheten avstod hon från att kandidera i riksdagsval för att ägna sig åt praktiskt socialarbete i Helsingfors stads fattigvårdsnämnd. Jenny af Forselles hörde till vänsterflygeln inom SFP och drev förutom sociallagstiftningsfrågor också de svenska privatskolornas sak. Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige var hon 1919–1924.


 

Verksamhet i kvinnogrupper passade Jenny af Forselles bättre än riksdagsarbetet. Hon var medlem i kvinnosaksförbundet Unionen och var 1895 en av grundarna av kvinnotidskriften Nutid. Hon var dess redaktör i sju års tid, från 1909. I Helsingfors arbetade af Forselles med att lösa problem för dem som var i behov av fattigvårdsnämndens hjälp; det berättas att hon kände de hjälpbehövande personligen. Efter inbördeskriget var hon som extraordinarie tjänsteman i Socialstyrelsen 1918–1921 med om att utforma socialsektorn i landet. Hon var konsultativt skolråd vid Skolstyrelsens svenska avdelning 1920.


 

Möjligheterna att stödja de mindre bemedlade utvidgade Jenny af Forselles genom att arbeta för Mannerheims barnskyddsförbund, dels i förtroendeuppdrag på riksnivå, dels i dess Helsingforsavdelning. På 1920-talet organiserade avdelningen klubbar och sommarkolonier samt trädgårdsland för tusentals barn från arbetarfamiljer. Tillsammans med scouterna anordnade avdelningen 1920–1938 årligen en julinsamling, som gav intäkter som fördelades i samarbete med stadens fattigvårdsnämnd.


 

Efter inbördeskriget deltog Jenny af Forselles hängivet i ett arbete som hon uppfattade som en gärd av tacksamhet till dem som deltagit i kriget på den egna hälsans bekostnad. Hon organiserade ett sommarhem för krigsinvalider i Borgå skärgård och ett vilohem i Kyyhkylä nära S:t Michel. Dessutom organiserade hon flera somrar på 1920-talet ett läger för fattiga tyska barn, som ett erkännande av de tyska truppstyrkornas insats i Finland 1918. Fri från familjeförpliktelser och undervisning offrade hon somrarna för dessa projekt.


 

Sitt yrkesarbete utförde Jenny af Forselles 1905–1937 som lärare i svenska, tyska och historia vid Privata svenska flickskolan i Helsingfors; dessförinnan hade hon arbetet som kontorist på Turistföreningen i Finland 1896–1905.


 

Aura Korppi-Tommola


 

Jenny Matilda af Forselles, född 27.5.1869 i Elimäki, död 16.9.1938 i Helsingfors. Föräldrar överstelöjtnanten Fredrik af Forselles och Adolfina Emelia Kellander.


 

PRODUKTION. A. N. Clewberg-Edelcrantz och hans omgifning (1903); Elias Lönnrots svenska skrifter I–II (Red., 1908–1911).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. G. von Bonsdorff, Svenska folkpartiet I. Bakgrund, tillblivelse och utveckling till 1917 (1956); A. Korppi-Tommola, Med frivilliga krafter för barnens väl. Mannerheims barnskyddsförbunds Helsingfors avdelning r.f. 1922­–1992 (1993); minnesskrift i Nutid 1938.


 

BILDKÄLLA. af Forselles, Jenny. Foto: Ateljé Hahn’s Nachf. SLS/ Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5388-1416928957994

 

Upp