HÄMÄLÄINEN, Sirkka


(1939– )


Direktionsmedlem i Europeiska centralbanken, chefdirektör för Finlands Bank


Sirkka Hämäläinen är en nationalekonomisk expert och beslutsfattare som har gått den långa vägen. Största delen av sitt yrkesverksamma liv har hon verkat vid Finlands Bank. Hon utsågs till chefdirektör för banken 1992, vid samma tid som Finland råkade i den värsta bankkrisen sedan andra världskriget. Under 1998–2003 var hon direktionsmedlem i Europeiska centralbanken (ECB).


 

Sedan Sirkka Hämäläinen utexaminerats som ekonom 1961 började hon bedriva forskning vid Finlands Bank och fortsatte där med olika uppgifter i 35 års tid. Ett undantag utgjorde de knappt två år i början av 1980-talet då hon var avdelningschef vid finansministeriet. Hämäläinen utsågs till direktör vid Finlands Bank 1982 och till direktionsmedlem 1991. Hon stödde en stabilisering av penningvärdet och såg det som nödvändigt att stegvis avskaffa regleringen av utländskt kapital, med hänsyn till internationellt tryck och ekonomiska behov. Hon hade önskat begränsa konsumtionsefterfrågan och stegringen i bostadspriserna bl.a. genom att avskaffa skatteavdragen för låneräntor.


 

Den stabila markens politik misslyckades och marken devalverades 1991. I början av 1990-talet råkade Finland in i den värsta depressionen sedan andra världskriget, och chefdirektör Rolf Kullberg var tvungen att avgå 1992. Situationen uppfattades som så allvarlig att man vid valet av ny chefdirektör framhöll sakkunskapen som avgörande och uteslöt att en s.k. politisk utnämning kunde komma på fråga. Republikens president Mauno Koivisto utnämnde då Sirkka Hämäläinen till chefdirektör, på inrådan av Finlands Banks fullmäktige.


 

Som chefdirektör lotsade Hämäläinen Finlands ekonomi upp ur den djupa depressionen med en målmedveten penningpolitik som syftade till prisstabilitet och medlemskap i den Europeiska monetära unionen (EMU) 1998. Kännetecknande för 1990-talet var att förtroendet stegvis återställdes, räntorna sjönk betydligt och valutakursens utveckling stabiliserades.


 

Sedan EMU grundats utsågs Sirkka Hämäläinen till en av Europeiska centralbankens (ECB) sex chefer. Hon var den enda kvinnan i direktionen, och till hennes ansvarsområden hörde penningpolitiska operationer, budget och utveckling av organisationen. I egenskap av direktionsmedlem var hon även medlem i ECB:s råd, som fattar beslut om penningpolitiken inom euroområdet.


 

I offentligheten har Sirkka Hämäläinen starkt koncentrerat sig på ärenden som hon å tjänstens vägnar ansvarar för. Hon har emellertid också tagit ställning till kvinnofrågan och den svårlösta ekvation som kombinationen arbete och familj utgör. Hon har haft förtroendeuppdrag i bl.a. Finlands nationalteater, i föreningen Raivoisat Ruusut för kvinnliga skådespelare och i Nyslotts operafestival. Efter sin pensionering 2004 har Sirkka Hämäläinen blivit ombedd att verka som styrelsemedlem i ett flertal börsbolag, som Sanoma WSOY och Kone Oyj, samt teaterstiftelsen Vivicas vänner. Hon är sedan 2007 styrelseordförande i stiftelsen för Finlands nationalopera, ett uppdrag till vilket hon kallades efter att operan råkat i ekonomsika svårigheter.


 

Aura Korppi-Tommola


 

Sirkka Aune-Marjatta Hinkkala, fr.o.m. 1961 Hämäläinen, från 1999 Hämäläinen-Lindfors, född 8.5.1939 i Hausjärvi. Föräldrar jordbrukaren Martti Oskari Hinkkala och lärarinnan i huslig ekonomi Impi Aune Nikander. Gift med (1) överstelöjtnanten Arvo Hämäläinen 1961, (2) teknologie licentiaten Bo Erik Johan Lindfors 1999.


 

PRODUKTION. Suomalaisten palkansaajatalouksien säästämiskäyttäytyminen, poikkileikkausanalyysi säästämiseen vaikuttavista tekijöistä (1981) samt nationalekonomiska artiklar.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. K. Hulkko, Vakaa markka. Teot ja tarinat (1998); M. Koivisto, Kaksi kautta (1994); Ryhdikäs Hämäläinen. Kauppalehti Optio 9/1998; R. Sievänen-Allen & K. Belinki, Suomalaisia vaikuttajanaisia. Kohti vuotta 2000 (1998); Sirkka Hämäläisen haastattelu, Kotitalous 56/1992.


 

BILDKÄLLA. Hämäläinen, Sirkka. Foto: Markku Ojala, 1991. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5395-1416928958001

 

Upp