HALLBERG, Mauritz


(1851–1924)


Affärsman, numismatiker, donator


Mauritz Hallberg utnämndes till statsråd för sina samhälleliga meriter; i första hand var han dock affärsman. Trots en imponerande karriär inom affärslivet och politiken hyllades han efter sin död främst för sina insatser på det kulturella området, som numismatiker och som donator.


 

Mauritz Hallberg, som föddes i Stockholm, var två år gammal när hans familj flyttade till Finland. Fadern Carl Fredrik Hallbergs tobaksfabrik i Stockholm hade förstörts i en brand och han hade därefter fått tjänst som chef för Borgströms tobaksfabrik i Helsingfors. Men snart stundade emellertid svårare tider. Carl Fredrik Hallberg dog 1857 och följande år brann även Borgströms fabrik ner och därmed även familjen Hallbergs hem.


 

Efter Högre elementarskolan i Helsingfors fortsatte Hallberg sina studier vid Tekniska skolan i Stockholm. Efter examen fick han 1868 anställning på Osberg & Badens mekaniska verkstad i Helsingfors, där han endast 25 år gammal befordrades till disponent för vagns- och snickerifabriken i Sörnäs. År 1877 grundade han tillsammans med sin svåger, sedermera kommerserådet Hjalmar Schildt firman Schildt & Hallberg, som bland annat sysslade med gödsel- och spannmålshandel. Från 1885 ägde firman också en färgfabrik, som senare fick namnet Dickursby färgfabriker Ab. Med tiden blev Hallberg medlem i inemot 30 storbolagsdirektioner, i flera av dem som ordförande.


 

Redan som ung började han ägna sig åt samhällelig verksamhet, först som medlem­ av Helsingfors drätselkontor, senare som stadsfullmäktig, lantdagsrepre­sentant och bankfullmäktig. För sina samhälleliga meriter tilldelades Mauritz Hallberg statsråds titel. En person som bar denna från Ryssland inlånade titel hade en status i det civila som motsvarade en överstes rang i det militära.


 

Hallbergs intresse för konst förde honom till Konstflitföreningen i Finland, vars ordförande han var 1909–1914. Han var särskilt intresserad av medaljkonst och numismatik och tjänstgjorde 1905–1913 som expert på dessa områden inom Antellska delegationen. Numismatiska föreningen i Finland grundades 1914 på Hallbergs initiativ, och han verkade som föreningens ordförande fram till sin död. Han gav ut två böcker om numismatik. Den första, Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland (1906, del II 1923), var bara en förteckning, men välgjord och den första­ i sitt slag i Finland. Mer betydelsefull och fortfarande värdefull var Några anteckningar om Åbo mynten (1919), en studie i myntprägling i Åbo på 1400- och 1500-talen. Då han under inbördeskriget 1918 hade begränsade möjligheter att sköta sina övriga uppdrag fick han tid för sina numismatiska intressen.


 

På Hallbergs initiativ präglade Numis­matiska föreningen efter kriget en serie på sex medaljer med anknytning till Fänrik­ Ståls sägner. Han stod delvis även för formgivningen. Hans son Ejnar fortsatte arbetet med att utöka den ärvda penning­- och medaljsamlingen. Man ville göra myntsamlingen så fullständig som möjligt, ”och en önskan att föra ut kunskap om mynt till allmänheten ledde till att samlingen överläts till museet i Vasa”. I donationen till Österbottens museum 1956 deltog även Ejnar Hallbergs systrar Beatrice Gripenberg och Carin Wasastjerna.


 

År 1919 gjorde Hallberg en stor donation till Svenska litteratursällskapet i Finland, som fortfarande årligen delar ut ett pris med hans namn för ”vetenskapligt arbete, i original utgivet i Finland på svenska språket”. Utdelningsdagen är den 16 maj, till minne av att den dagen 1918 ”församlades Finlands folk för första gången som en fri nation”. Även Hallbergs syster Hilma Maria Charlotta Schildt (1853–1921) var verksam inom välgörenhet och instiftade flera fonder.


 

Tuukka Talvio


 

Emil Fredrik Mauritz Hallberg, född 2.8.1851 i Stockholm, död 27.2.1924 i Helsingfors. Föräldrar fabrikören Carl Fredrik Hallberg och Charlotta­ Christina Morin. Gift 1879 med Anna Emilia Schildt.


 

PRODUKTION. Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland I−II (1906, 1923); Några anteckningar om Åbomynten (1919).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Släkten Hallbergs arkiv, Riksarkivet; Mauritz Hallbergs samling, Åbo Akademis bibliotek; Statsrådet Mauritz Hallbergs myntsamling. Red. S. Mäki. Österbottens museums stencil (andra uppl. 1987). L. Gripenberg, Mauritz Hallberg. En minnesteckning. Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (1925).


 

BILDKÄLLA. Hallberg, Mauritz. Foto: Ateljé Daniel Nyblin. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4945-1416928957551

 

Upp