ELMGREN, Sven Gabriel


(1817–1897)


Bibliotekarie, professor


Sven Gabriel Elmgren gjorde en betydande bibliografisk insats med sin Översigt af Finlands litteratur ifrån 1542 till 1863. Han verkade som universitetsbibliotekarie och redaktör i den periodiska pressen. Därut­över utövade han ett omfattande litterärt-vetenskapligt skriftställarskap och verkade i årtionden som sekreterare och kassör i flera vetenskapliga sällskap.

 

Släkten Elmgren, som vid 1600-talets slut hade avancerat till prästeståndet, var på fädernet hemmahörande i Småland. Sven Gabriels farfar flyttade till Åbo, där han blev bokbindare och slutligen ålderman. En av hans söner – Sven Gabriels far – fick studera och blev kaplan i Pargas. Det andliga arvet från en inskränkt hemkrets utgjorde inte någon särskilt gynnsam utgångspunkt för Sven Gabriel Elmgrens akademiska bana. Han lyckades dock bevara sin integritet i förhållande till kamrater och bakgrund. Likgiltig för kläder och andra yttre ting fick Elmgren mot slutet av sitt liv rykte om sig att vara ett original och en enstöring. Eftersom han hade tillbringat sin barndom i en enspråkigt svensk trakt blev finskan ett livslångt problem för honom; ändå hörde han från studietiden till gynnarna av det finska språket.


 

År 1840 avlade Elmgren filosofie kandidatexamen och fyra år senare teologie kandidatexamen, i avsikt att ägna sig åt prästkallet. Domkapitlet förhöll sig dock skeptiskt till Elmgrens förmodat politiskt liberala åsikter, så han gav upp sina försök att bli prästvigd. Samma år blev han e.o. amanuens vid Helsingfors universitetsbibliotek, i vilken tjänst han utsågs till hedersdoktor 1860. Han avancerade till vicebibliotekarie 1862 och gick i pension 1891. En av hans största motgångar var då Karl Collan utnämndes till universitetets bibliotekarie 1866 framom honom. År 1873 sattes Elmgren i första förslagsrummet för tjänsten, men blev inte heller då utnämnd. Han erhöll dock samma år professors titel.


 

Elmgren ägnade sig särskilt åt bibliotekets inhemska avdelning, vilken så småningom kom att uppta större delen av hans arbetstid. Det hände dock att yngre kolleger beklagade sig över den bristfälliga skötseln av samlingen. Elmgren speciminerade för bibliotekarietjänsten med Öfversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542 till 1863 (1861–1865), hans mest bestående insats. Hans resterande vetenskapliga och övriga publikationsverksamhet var bred. Tillsammans med Fredrik Berndtson utgav Elmgren Helsingfors Morgonblad under några år. Då J. V. Snellman 1849 upphörde med sin publikationsverksamhet överlämnade han utgivningen av Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning åt Elmgren, som samvetsgrant förestod densamma 1850–1854, vid sidan av sina andra uppdrag.


 

Andra betydande – och betungande –­ redaktionella uppdrag var ett urval av Henrik Gabriel Porthans skrifter och Georg August Wallins reseanteckningar från Orienten. Elmgrens medverkan i Finlands minnesvärde män (1853–1855) var likaså anmärkningsvärd, och han skrev också biografiska artiklar i Biografinen nimikirja (1879–1883). I det säregna verket Finska efämerider (1854) samlade han i kronologisk ordning uppgifter om händelser i Finlands historia.


 

Elmgren var i många år en populär kurator för Åbo avdelning och senare för Västfinska avdelningen, liksom en av Akademiska läseföreningens stiftare samt medlem i dess direktion. I läseföreningen, fröet till senare dagars studentkår, följdes demokratiska principer som rent av uppfattades som vanskliga i samtidens ögon. År 1846 tillträdde Elmgren posten som sekreterare i Finska Littera­tursällskapet, vilket han förblev i femton års tid, utan ersättning. Han var ledamot av ett flertal lärda sällskap, bl.a. Finska ­Vetenskaps-Societeten, Finska historiska samfundet och ­Societas pro Fauna et Flora Fennica.


 

Ilkka Mäkinen


 

Sven Gabriel Elmgren, född 25.10.1817 i Pargas, död 3.11.1897 i Helsingfors. Föräldrar kaplanen, filosofie doktorn Gabriel Elmgren och Johanna Kristina Tallequist. Gift 1862 med Hilda Carolina Heickell.


 

PRODUKTION. Beskrifning öfver Pargas socken, Suomi 7 (1847); Bibliska historier ur Gamla och Nya testamentet (1849); Finska efämerider (1854); Beskrifning öfver S:t Mårtens socken, Suomi 17 (1858); Öfversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542−1770 (1861); Nådendals klosterruiner beskrifna (1863); Öfversigt af Finlands litteratur ifrån år 1770–1863 (1865); Slägten Elmgren. Genealogiska anteckningar (1875); Evangeliska historiens kronologi (1888); Frans Johan Rabbe. Lefnadsteckning (1889); Israelitiska historiens kronologi enligt Gamla Testamentets böcker (1890); Mikael Agricola. Erik Eriksson, Paul Juusten, Mårten Skytte, Torsten Stålhandske, Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar I−II, (1853−1855); S. G. Elmgrenin muistiinpanot. Julkaissut Aarno Maliniemi, (1939). Se även T. Carpelan & L. O. Th. Tudeer, Helsingfors Universitet. Lärare och Tjänste­män från år 1828 I (1925); Finlands författare 1809−1916, (1993).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. K. F. Ignatius, Minnestal öfver vicebibliotekarien professor Sven Gabriel Elmgren. Acta Societas scientiarum Fennicae 24 (1899); E. G. Palmén, Sven Gabriel Elmgren, Historiallinen arkisto 30 (1922); S. G. Elmgrenin muistiinpanot. Julkaissut Aarno Maliniemi (1939).


 

BILDKÄLLA. Elmgren, Sven Gabriel. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4687-1416928957293

 

Upp